§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady obsługi oraz korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.pizzabunga.pl

Właścicielem sklepu internetowego Pizzabunga, dostępnego pod adresem internetowym www.pizzabunga.pl jest Kraft Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 7, 54-440 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353723, NIP: 8942996311, REGON: 021228899.

Sklep internetowy oferuje do sprzedaży produkty spożywcze (pizza, sałatki, sosy itp.) oraz dostarczenie produktu poprzez kuriera do miejsca zamieszkania albo siedziby Klienta.

Administratorem strony internetowej jest Kraft Polska Sp. z o.o.

Podstawę ustanowienia niniejszego regulaminu stanowi art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin jest skierowany do Klientów sklepu internetowego korzystających z usług systemu zamówień.

Klienci Sklepu internetowego są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabronione jest dostarczanie i udostępnianie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca – Kraft Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 7, 54-440 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353723, NIP: 8942996311, REGON: 021228899..
 3. Użytkownik strony internetowej – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną przeglądająca produkty oferowane przez Sprzedawcę, która nie dokonała zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.pizzabunga.pl
 6. Zamówienie – czynność prawna Klienta dokonywana w ramach sklepu internetowego.
 7. Pliki cookies – pliki, w których zapisywane są krótkie informacje, służą poprawie komfortu użytkowania strony Sklepu internetowego, analizie ruchów na stronie internetowej, a ponadto pozwalają zdiagnozować, które części serwisu są najbardziej popularne; nie zawierają one danych osobowych Klienta.
 8. Login – osobista nazwa użytkownika Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia produktu.
 9. Administrator danych osobowych – podmiot, o którym mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. System płatności Przelewy 24 – system, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zapłaty za dokonane zamówienie poprzez opcję Przelewy 24.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).
 12. Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030).
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).
 15. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1822).

§3

Dane kontaktowe ze Sklepem internetowym

Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:

 1. siedziba Sprzedawcy: ul. Rogowska 7, Wrocław, 54-440 Wrocław;
 2. inne adresy kontaktowe ze Sprzedawcą:
  • ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław; tel. kom. 608-342-942;
  • ul. Bulwar Dedala 18b, Wrocław; tel. kom. 513-741-320
  • ul. Rydygiera 34, Wrocław; tel. kom. 508-603-460;
 3. numer centrali telefonicznej Sprzedawcy: 664-994-000;
 4. adres e-mailowy Sprzedawcy: mj@kraft-pol.pl.

§4

Wymagania techniczne

Celem korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

 1. urządzenia (w szczególności: komputer, laptop, telefon) z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5

Przeglądanie oferowanych produktów

Użytkownik strony internetowej www.pizzabunga.pl jest uprawniony bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie internetowym, w sposób

nieodpłatny do przeglądania produktów Sprzedawcy związanych ze świadczonymi przez niego usługami.

§6 

Przyjęcie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na cenę wybranego produktu i dodanie go do koszyka, a następnie poprzez wybranie opcji „do koszyka”.
 2. Po dokonaniu wyboru produktu i przejściu do ekranu zamówienia Klient uzupełnia swoje dane teleadresowe.
 3. Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta jest obowiązany do wystawienia faktury za dokonane przez Klienta zamówienie.
 4. Po dokonaniu powyższych czynności Klient wskazuje:
  1. sposób odbioru zamówienia (odbiór osobisty albo dostawa) oraz b) sposób płatności, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu.
 5. W celu przyjęcia zamówienia Klient jest obowiązany do zaznaczenia checkbox „zapoznałem się z regulaminem systemu”.

§7

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę zawierającą podsumowanie zamówienia.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt. c) warunkiem koniecznym do uzyskania przez zamówienie statusu„Przyjęte” jest prawidłowe uiszczenie opłaty przez portal Przelewy 24.
 3. Po dokonaniu powyższych czynności Klientowi zostanie wysłany e-mail na adres podany podczas składania zamówienia zawierający link do karty zlecenia, pod którym Klient ma możliwość wglądu do wszystkich informacji dotyczących złożonego przez siebie zamówienia.
 4. Zastrzega się możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób odpowiadający treści dyspozycji Klienta w terminie określonym w karcie zlecenia. Termin ten jest liczony od chwili złożenia zamówienia przez Klienta i oznaczenia go w systemie jako„Przyjęte”.
 6. W przypadku zamówienia przewyższającego kwotę 200 zł (dwieście złotych), Klient może być zobowiązany przez Zamawiającego do dokonania wpłaty zaliczki, z uwagi na możliwość poniesienia przez Sprzedawcę straty w przypadku nie dokonania przez Klienta odbioru produktu.
 7. W przypadku okoliczności uniemożliwiających całkowitą albo częściową realizację dokonanego przez Klienta zamówienia, w tym z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zamówienia – o zaistniałej sytuacji Sprzedawca poinformuje bezzwłocznie Klienta telefonicznie lub na adrese-mailowy podany w §3 niniejszego regulaminu.
 8. Klient może składać zamówienie codziennie w godzinach pracy poszczególnych lokali, z wyłączeniem następujących dni kalendarzowych: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia.
 9. Poza dniami kalendarzowymi wskazanymi w ust. 6, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia składania przez potencjalnych Klientów zamówień w każdym czasie.

§8

Dokonywanie zmian oraz wycofanie zamówienia

 1. Klient jest uprawniony do wprowadzania zmian w złożonym przez siebie zamówieniu do momentu rozpoczęcia jego realizacji, tj. do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „Oczekuje na zamówienie”.
 2. Klient jest uprawniony do wycofania złożonego przez siebie zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji, tj. do momentu otrzymania przez zamówienie statusu„Oczekuje na akceptację”.
 3. Wycofanie zamówienia do momentu określonego w ust. 2 nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.
 4. W celu realizacji uprawnień wynikających z ust. 1 oraz ust. 2 Klient dokonuje wyboru opcji „Rezygnuję” przy stanie zamówienia „Oczekuje na akceptację”. W przypadku braku dokonania przez Klienta jakiejkolwiek czynności zamówienie ulega anulowaniu w terminie 24 godzin.
 5. Po rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na charakter przedmiotu świadczenia, zgodnie

z przepisem art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta.

§9

Ceny produktów

 1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w §7 ust. 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Ceny zawierające oczywiste błędy edytorskie nie wiążą Sprzedawcy oraz Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych produktów na przyszłość; nie dotyczy to zamówień dokonanych uprzednio przez Klientów.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności wskazanej w §10 ust.1 pkt. a) albo b) albo c) do zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy, które zostaną automatycznie uwzględnione przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 6. Jeżeli z powodu błędu systemu zostanie przyjęte zamówienie, a nie zostanie doliczona opłata za dostawę, która w normalnych warunkach powinna być naliczona, Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mailową z Klientem celem poinformowania go o konieczności doliczenia opłaty za dostawę oraz potwierdzenia realizacji zamówienia.§11Dokonywanie płatności przez Klienta
  1. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje płatności poprzez wybranie jednej z poniższych form:
   1. karta płatnicza,
   2. opłata przy odbiorze produktu,
   3. płatność on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy 24.
  2. Płatność kartą, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) następuje przy odbiorze przez Klienta produktu od kuriera albo w przypadku odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 ust. 1 pkt. a) oraz b).
  3. Płatność przy odbiorze produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) następuje gotówkowo przy odbiorze przez Klienta produktu od kuriera albo w przypadku odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 ust. 1 pkt. a) oraz b).
  4. Płatność on-line, o której mowa w ust. 1 pkt. c) jest możliwa wyłącznie w trakcie składania przez Klienta zamówienia i następuje ona z chwilą dokonania zamówienia, za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24.

§10

Potwierdzenie dokonania zapłaty

 1. Tytułem potwierdzenia dokonania zapłaty przez Klienta za oferowany produkt Sprzedawca do każdego zamówienia dołączy paragon bądź fakturę stanowiące dowód zakupu.
 2. Na życzenie Klienta po podaniu wszystkich potrzebnych danych istnieje możliwość wystawienia zamiast paragonu, o którym mowa w ust. 1 faktury VAT.
 3. Klient jest obowiązany do zachowania dowodu zakupu na wypadek ewentualnych reklamacji.§13Akcje promocyjne
  1. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także dokonywania w nich zmian.

§11

Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku odbioru produktu od przewoźnika albo odbioru osobistego produktu pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3 ust. 1 pkt. a) oraz b) Kupujący zbada w chwili doręczenia mu towaru czy jest on zgodny z dokonanym zamówieniem.
 2. Klient może składać reklamacje:
  1. pisemnie – na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru produktu przez Klienta.
  2. drogą elektroniczną – na adres e-mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru produktu przez Klienta.
 3. W piśmie reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. opis wady fizycznej,
  2. data oraz godzina dokonanego zamówienia,
  3. swoje dane kontaktowe,
  4. sposób naprawienia wady fizycznej.
 4. Klient jest obowiązany wraz z pismem reklamacyjnym, o którym mowa w §14 ust. 3 niniejszego regulaminu dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu. Zdjęcie może być dostarczone adres e-mail: mj@kraft-pol.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 30 dni licząc:
  1. w przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany w ust. 2 pkt a) – od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego Sprzedawcy pod adres wskazany w §3 ust. 1 pkt. a) albo b).
  2. w przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany w ust. 2 pkt. b) – od dnia pojawienia się informacji o reklamacji na poczcie elektronicznej Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 4, przyjmuje się, że uznał reklamację.
 7. Sprzedawca przekaże Klientowi odpowiedź na reklamację w sposób odpowiadający złożeniu pisma reklamacyjnego przez Klienta.

§12

Ochrona danych osobowych Klienta

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.
 2. Klient składając zamówienie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykorzystywania oraz nie przetwarzania danych osobowych Klienta w innych celach niż wskazanych w ust. 2.
 4. Klient jest uprawniony w każdym czasie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Stanowi to jednak warunek konieczny do rejestracji konta na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych, które Klient podał podczas procesu rejestracji konta oraz danych eksploatacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostało powierzone na podstawie odrębnej umowy Krakowskiemu e-Centrum Informatycznemu Jump Dziedzic Pasek Przybyła SpółkaJawna z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 9, Kraków, 30-418 Kraków (dalej zwany jako KEI).
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji płatności, o której mowa w §10 ust. 1 pkt. c), Klient jest obowiązany do wyrażenia jednoczesnej zgody w opcji checkbox na przetwarzanie jego danych osobowych przez PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, Poznań, 60-327 Poznań.
 8. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie za pomocą środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez KEI.
 9. Korzystanie przez KEI ze środków określonych w §14 ust. 8 służy zabezpieczeniu danych osobowych Klienta przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed ich utratą, uszkodzeniem oraz zniszczeniem.
 10. Dane osobowe Klienta są kodowane w systemie informatycznym KEI zapośrednictwem certyfikatu SSL (Secure Socket Layer). Ponadto podlegają onezabezpieczeniu przed ingerencję osób trzecich w dane osobowe Klienta zapośrednictwem bezpiecznych certyfikatów https://.
 11. Zalecane jest korzystanie przez Klienta z systemu firewall. System ten służy m.in. zapobieganiu wypływowi danych osobowych Klienta z sieci lokalnej na zewnątrz, filtrowaniu połączeń wchodzących oraz wychodzących, a także odmowie dostępu tych z żądań, które zostały uznane za niebezpieczne.
 12. Usunięcie z Aplikacji danych osobowych przez Klienta nie powoduje automatycznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez KEI w sytuacji, gdy Klient nadal korzysta z osobistego konta służącego do składania zamówień na www.pizzabunga.pl.
 13. §13Procedura rozpatrywania sporów
  1. Wszelkie ewentualne spory powstałe z tytułu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez Sprzedawcę będą wstępnie rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji.
  2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od dnia przystąpienia przez Sprzedawcę oraz Klienta do negocjacji, o których mowa w ust. 1 spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny według przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

§14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego www.pizzabunga.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą dostarczenia do rąk Klienta towaru oraz zapłaty za ten towar.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, prezentacji, danych osobowych lub zauważonych nieprawidłowości należy kierować:
  1. pisemnie – na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu,
  2. drogą elektroniczną – na adres e-mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu.
 4. Zdjęcia produktów oraz znaki słowno-graficzne, w tym loga oraz banery zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.pizzabunga.pl są własnością Sprzedawcy. Zabrania się ich wykorzystywania w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie Sklepu internetowego. Zmiany nie obejmują zamówienia dokonanych uprzednio przez Klienta, a jeszcze nie zrealizowanych.

Załącznik 1 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem skorzystania z usług dostępnych w systemie teleinformatycznym na stronach Pizzabunga, w tym dokonania i realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta swoich danych osobowych. 

 1. Administrator danych osobowych oraz administ

Administratorem danych osobowych jest Kraft Polska Sp. z o.o., , zwana dalej, „Administratorem”. Może Pan/Pani się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. przez e-mail: mj@kraft-pol.pl
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:

a) realizacji postanowień Regulaminu. Przyjęcia przez nas zgłoszenia stanowi również warunek konieczny do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed realizacją zamówienia – na podstawie:

– art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) dalej zwanej „UODO”, oraz

– art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, 

2. Ustala się, iż dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane celem marketingu bezpośredniego – na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Klienta (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) za pośrednictwem środków komunikacji, na które Klient wyraził zgodę.

 1. Uprawnienia przysługujące Pani/Panu związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które nie są prawdziwe,
 4. prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących jego osoby, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 5. prawo żądania niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, tj.: 

– dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, – bądź została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, – bądź dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art.18 ust. 1 RODO, tj.: 

– kwestionuje Pani/Pan prawidłowość podanych swoich danych osobowych, – bądź przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a jednocześnie sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, – bądź nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Panu dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 2. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 3. prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem  na e-mial: mj@kraft-pol.pl.

 1. Prawo do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź nasz adres e-mailowy.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że naruszamy nasze obowiązki, a Pani/Pana uprawnienia określone treścią RODO.

 1. Prawo do skierowania sprawy na drogę sądową

Jest Pani/Pan uprawniony, niezależnie od prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna, że uprawnienia przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO. 

 1. Odbiorca danych osobowych

Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO są upoważnieni pracownicy administratora danych, jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych na podstawie udzielonego upoważnienia. 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu ewentualnego cofnięcia przez niego zgody, żądania usunięcia danych lub złożenia sprzeciwu do przetwarzania. 

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta do celów innych niż marketing, dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji celów tego przetwarzania.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 3) RODO. Przetwarzanie będzie w omawianym przypadku polegało na pobieraniu, przechowywaniu, przeglądaniu, adaptowaniu, dopasowywania, a także do ich usuwania oraz niszczenia. Dane te nie będą dostępne dla osób trzecich. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo wglądu oraz zwrócenia się do Administratora lub Inspektora danych osobowych o wskazanie przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, sprostowania omyłek, żądania usunięcia nieprawidłowości.